Raport za grudzień 2015 r.

z realizacji zadań Centrum Porad Obywatelskich i Prawnych dla Romów przez Stowarzyszenie Romów w Polsce

 

1) Dnia 4 grudnia 2015 r. -  Rektor Politechniki Krakowskiej przesłał do Stowarzyszenia Romów w Polsce pismo w którym  - w związku z występem zespołu muzycznego Bracia Figo Fagot w Klubie „Kwadrat” -  zapewnił, że władze uczelni,  jak też samorządu studenckiego na Politechnice nie miały zamiaru urazić społeczności romskiej. Równocześnie oświadczył, że zespół ten nie zostanie już zaproszony na koncerty organizowane przez Politechnikę Krakowską lub organizacje jej podległe.  Oto treść tego pisma:
Scan pisma

2) Dnia  11 grudnia 2015 r. – Stowarzyszenie Romów w Polsce wydało oświadczenie dla mediów w sprawie stosunku władz Politechniki Krakowskiej im. Tadeusza Kościuszki do koncertu zespołu muzycznego Bracia Gigo Fagot w Klubie Studenckim „Kwadrat”. W oświadczeniu podziękowaliśmy Rektorowi Politechniki Krakowskiej za jego właściwy i zasadniczy  stosunek do kwestii rasizmu i ksenofobii. Oto treść oświadczenia:

                                                    Oświadczenie

z dnia 11 grudnia 2015 r.

Stowarzyszenia Romów w Polsce  

w sprawie stosunku władz Politechniki Krakowskiej im. Tadeusza Kościuszki  do koncertu zespołu muzycznego Bracia Figo Fagot w Klubie Studenckim „Kwadrat”


Z prawdziwą satysfakcją przyjmujemy stanowisko Pana Profesora  Kazimierza Furtaka Rektora Politechniki Krakowskiej , zawarte w piśmie  z dnia 4 grudnia 2015 r. skierowanym do Prezesa Zarządu Głównego  Stowarzyszenia, dotyczące koncertu zespołu Bracia Figo Fagot w Studenckim Centrum Kultury Politechniki Krakowskiej „Kwadrat”.
Pismo to jest odpowiedzią na nasz apel zawarty w wystąpieniu do Pana Rektora,  by kierownictwo Klubu Studenckiego „Kwadrat” zapraszając  zespół muzyczny miało na uwadze  jakie treści zawarte są w jego repertuarze i czy  nie naruszają one prawa i dobrych obyczajów? W szczególności podaliśmy, iż zespół Bracia Figo Fagot występując w Klubie w dniu 9 października 2015 r.  wykonał dwie rasistowskie piosenki „Małgoś” i „Bożenka” nawołujące wprost do nienawiści wobec Romów oraz znieważające Romów.
Ustosunkowując się do przedmiotu naszego wystąpienia Pan Rektor poinformował nas w szczególności, że Zarząd Fundacji Samorządu Studentów Politechniki Krakowskiej wyraził pisemnie 
swoje ubolewanie nad zaistniałą sytuacją. Nadto Pan Profesor przepraszając  społeczność Romską za zaistniałą sytuację stwierdził, iż wymieniony zespół nie zostanie więcej zaproszony do udziału w koncertach organizowanych przez Politechnikę Krakowską lub organizacje jej podległe. 
Mamy wielką nadzieję, że ze stanowiskiem Pan Profesora zapoznają się także władze  innych uczelni oraz kierownictwa klubów studenckich działających przy nich.
Uważamy, że szerokie wolności i prawa konstytucyjne gwarantowane wszystkim obywatelom w ustawie zasadniczej mają ograniczenia, jakimi są m.in. prawa mniejszości narodowych i etnicznych. Właściwa reakcja władz publicznych, w tym uczelni,  na naruszanie praw mniejszości jest probierzem realizowania w praktyce idei demokratycznego państwa prawnego.
Dlatego tak ważne jest stanowisko Rektora Politechniki Krakowskiej, za które bardzo dziękujemy!

Roman Kwiatkowski

Prezes Zarządu

 

3) W dniu 29 grudnia 2015 r. Komenda Miejska Policji w Nowym Sączu umorzyła dochodzenie w sprawie o sygn. akt RSD 648/15/K/A.P. o  przestępstwo z art. 256 par. 1 kk – wobec niewykrycia sprawcy.  Sprawa dotyczyła zamieszczenia na portalu internetowym  www.sadistic.pl, rasistowskiego wpisu wobec mniejszości żydowskiej i romskiej. Powołany biegły sądowy stwierdził po przeprowadzeniu czynności  sprawdzających w plikach przeglądarki internetowej, iż „nie ujawniono informacji na temat logowań do portalu wwww.sadistic.pl oraz informacji co do umieszczenia komentarzy, przez właścicieli urządzeń tj.(tu imiona i nazwiska).”. Równocześnie komenda poinformowała, że sprawa nadal pozostaje w sferze zainteresowania organów ścigania.
Oświadczenie                                                                                                          
z dnia 11 grudnia 2015 r.
 Stowarzyszenia Romów w Polsce  
w sprawie stosunku władz Politechniki Krakowskiej im. Tadeusza Kościuszki  do koncertu zespołu muzycznego Bracia Figo Fagot w Klubie Studenckim „Kwadrat”

Z prawdziwą satysfakcją przyjmujemy stanowisko Pana Profesora  Kazimierza Furtaka Rektora Politechniki Krakowskiej , zawarte w piśmie  z dnia 4 grudnia 2015 r. skierowanym do Prezesa Zarządu Głównego  Stowarzyszenia, dotyczące koncertu zespołu Bracia Figo Fagot w Studenckim Centrum Kultury Politechniki Krakowskiej „Kwadrat”.
Pismo to jest odpowiedzią na nasz apel zawarty w wystąpieniu do Pana Rektora,  by kierownictwo Klubu Studenckiego „Kwadrat” zapraszając  zespół muzyczny miało na uwadze  jakie treści zawarte są 
w jego repertuarze i czy  nie naruszają one prawa i dobrych obyczajów? W szczególności podaliśmy, iż zespół Bracia Figo Fagot występując w Klubie w dniu 9 października 2015 r.  wykonał dwie rasistowskie piosenki „Małgoś” i „Bożenka” nawołujące wprost do nienawiści wobec Romów oraz znieważające Romów.
Ustosunkowując się do przedmiotu naszego wystąpienia Pan Rektor poinformował nas w szczególności, że Zarząd Fundacji Samorządu Studentów Politechniki Krakowskiej wyraził pisemnie swoje ubolewanie nad zaistniałą sytuacją. Nadto Pan Profesor przepraszając  społeczność Romską za zaistniałą sytuację stwierdził, iż wymieniony zespół nie zostanie więcej zaproszony do udziału w koncertach organizowanych przez Politechnikę Krakowską lub organizacje jej podległe. 
Mamy wielką nadzieję, że ze stanowiskiem Pan Profesora zapoznają się także władze  innych uczelni oraz kierownictwa klubów studenckich działających przy nich.
Uważamy, że szerokie wolności i prawa konstytucyjne gwarantowane wszystkim obywatelom w ustawie zasadniczej mają ograniczenia, jakimi są m.in. prawa mniejszości narodowych i etnicznych. Właściwa reakcja władz publicznych, w tym uczelni,  na naruszanie praw mniejszości jest probierzem realizowania w praktyce idei demokratycznego państwa prawnego.
Dlatego tak ważne jest stanowisko Rektora Politechniki Krakowskiej, za które bardzo dziękujemy!

 Roman Kwiatkowski
Prezes Zarządu Głównego 
  

                                                      Oświadczenie                                                                                                          
z dnia 11 grudnia 2015 r.
Stowarzyszenia Romów w Polsce  
w sprawie stosunku władz Politechniki Krakowskiej im. Tadeusza Kościuszki  do koncertu zespołu muzycznego Bracia Figo Fagot w Klubie Studenckim „Kwadrat”

Z prawdziwą satysfakcją przyjmujemy stanowisko Pana Profesora  Kazimierza Furtaka Rektora Politechniki Krakowskiej , zawarte w piśmie  z dnia 4 grudnia 2015 r. skierowanym do Prezesa Zarządu Głównego  Stowarzyszenia, dotyczące koncertu zespołu Bracia Figo Fagot w Studenckim Centrum Kultury Politechniki Krakowskiej „Kwadrat”.

Pismo to jest odpowiedzią na nasz apel zawarty w wystąpieniu do Pana Rektora,  by kierownictwo Klubu Studenckiego „Kwadrat” zapraszając  zespół muzyczny miało na uwadze  jakie treści zawarte są w jego repertuarze i czy  nie naruszają one prawa i dobrych obyczajów? W szczególności podaliśmy, iż zespół Bracia Figo Fagot występując w Klubie w dniu 9 października 2015 r.  wykonał dwie rasistowskie piosenki „Małgoś” i „Bożenka” nawołujące wprost do nienawiści wobec Romów oraz znieważające Romów.
Ustosunkowując się do przedmiotu naszego wystąpienia Pan Rektor poinformował nas w szczególności, że Zarząd Fundacji Samorządu Studentów Politechniki Krakowskiej wyraził pisemnie swoje ubolewanie nad zaistniałą sytuacją. Nadto Pan Profesor przepraszając  społeczność Romską za zaistniałą sytuację stwierdził, iż wymieniony zespół nie zostanie więcej zaproszony do udziału w koncertach organizowanych przez Politechnikę Krakowską lub organizacje jej podległe. 
Mamy wielką nadzieję, że ze stanowiskiem Pan Profesora zapoznają się także władze  innych uczelni oraz kierownictwa klubów studenckich działających przy nich.
Uważamy, że szerokie wolności i prawa konstytucyjne gwarantowane wszystkim obywatelom w ustawie zasadniczej mają ograniczenia, jakimi są m.in. prawa mniejszości narodowych i etnicznych. Właściwa reakcja władz publicznych, w tym uczelni,  na naruszanie praw mniejszości jest probierzem realizowania w praktyce idei demokratycznego państwa prawnego.
Dlatego tak ważne jest stanowisko Rektora Politechniki Krakowskiej, za które bardzo dziękujemy!

Roman Kwiatkowski
Prezes Zarządu Głównego 
  
4) Dnia 31 grudnia 2015 r. 
 

Porada prawna z dnia 31 grudnia  2015 r.
Tytuł: „Mniejszości narodowe i etniczne w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej”

Podstawa prawna:    Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. 
Konstytucja RP zawiera tylko jeden artykuł odnoszący się bezpośrednio do mniejszości narodowych i etnicznych. Jest to art. 35, który brzmi: 
                                                                                                                                      „Art. 35 ust. 1. Rzeczpospolita Polska zapewnia obywatelom polskim należącym do mniejszości narodowych i etnicznych wolność zachowania i rozwoju własnego języka, zachowania obyczajów i tradycji oraz rozwoju własnej kultury. 
Ust. 2. Mniejszości narodowe i etniczne mają prawo do tworzenia własnych instytucji edukacyjnych, kulturalnych i instytucji służących ochronie tożsamości religijnej oraz do uczestnictwa w rozstrzyganiu spraw dotyczących ich tożsamości kulturowej.” 
Z art. 35 Konstytucji  wynika wprost, że przepis ten nie odnosi się do wszelkiego rodzaju mniejszości, a tylko mniejszości wyróżnionych według kryterium narodowego i (lub) etnicznego. Taki zapis  nie oznacza, że inne mniejszości (np. religijne, czy rasowe) nie cieszą się ochroną konstytucyjną, następuje to jednak na podstawie innych ogólnych zasad ustawy zasadniczej (np. art. 32 – zasady równości). Zdaniem twórców Konstytucji mianem „mniejszości narodowych lub  etnicznej” należy określić taką grupę obywateli państwa, którzy odróżniają się od dominującej części społeczeństwa świadomością swej przynależności narodowej (lub etnicznej), czemu mogą towarzyszyć różnice w języku, religii, obyczajach i ogólnie kulturze. 
Art. 35 pełni trzy role w systemie konstytucyjnych przepisów o wolności i prawach jednostki:
1) traktować go należy jaką jedną z zasad Konstytucji  a także polityki państwa wyrażając ej tolerancje i respektowanie mniejszości narodowych i etnicznych;
2) jako podmiotowe wyznaczenie kręgu działania wolności i praw, bo art. 35 tworzy odrębną kategorię podmiotów i nadaje im szczególny status konstytucyjny a tym samym nakazuje traktować te podmioty w sposób odmienny, stosownie do koncepcji uprzywilejowania wyrównawczego;
3) przepis ten należy traktować jako wyrażenie konkretnych praw podmiotowych, wyliczonych w ust. 1 (język, obyczaje , tradycja, kultura).
Taki zapis art. 35 oznacza, że poza wymienionymi preferowanymi  dziedzinami życia dotyczącymi zachowania i rozwoju własnego języka , zachowania obyczajów i tradycji oraz rozwoju własnej kultury, mniejszości narodowe, w tym romska, winny korzystać z ogólnych zasad dotyczących wszystkich obywateli w Polsce, czyli m.in.  z zasady równości (art. 32), sprawiedliwości społecznej (art. 2)  oraz prawa do ochrony zdrowia (art. 68), do pracy (art. 66), do własności (art. 21), do zabezpieczenia społecznego (art. 67), do nauki (art. 70) , do sądów  (art. 77 ust. 2) – jak wszyscy obywatele stanowiący tzw. społeczeństwo większościowe.
Takie ujęcie mniejszości narodowych i etnicznych w Konstytucji ma zagwarantować, że władze państwowe nie będą podejmować działań asymilacyjnych.  Artykuł 35 stanowi więc istotną funkcję gwarancyjną.
Opracował: mgr Stanisław Rydzoń, prawnik Mobilnego Centrum

Przy pisaniu niniejszego materiału wykorzystano zapisy ustawy z dnia 2 kwietnia 1997 r. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 1997 r.  Nr 78, poz. 483, z późn. zm.) oraz fragmenty Komentarza do Konstytucji RP pod redakcja Leszka Garlickiego, Warszawa 2003, Wydawnictwo Sejmowe.
5) w grudniu 2015 r. prawnik oraz pracownicy biura Stowarzyszenia przyjęli w sprawach prawnych oraz humanitarnych 27 osób.
6) w grudniu 2015 r. prawnik dokonywał przeglądu stron internetowych pod kątem rasistowskich wpisów.
Opracował: mgr Stanisław Rydzoń, prawnik

Najnowsze w galerii

Napisz do redakcji

Stowarzyszenie Romów w Polsce
ul. Berka Joselewicza 5
32-600 Oświęcim
tel. 0 33 8426989
e-mail: 17421453@pro.onet.pl; stowarzyszenie@romowie.net
Licznik odwiedzin: 512 418 osób
Realizacja: HEXADE.COM (Grafik, projektant, webdesigner)