1. Stowarzyszenie Romów w Polsce
  1. Historia i misja
  2. Władze
  3. Romski Instytut Historyczny
  4. The Fight Against Antisemitism in Poland: Monitoring, Intervention, Education
  5. Projekty
  6. Mobilne Centrum Przeciwdziałania Dyskryminacji Romów
  7. Centrum Porad - FIO
  8. Dzielmy się doświadczeniami
  9. Podnoszenie kwalifikacji i zatrudnienie drogą do integracji
  10. Po obu stronach Karpat
  11. Polsko - Słowackie warsztaty
  12. Media o nas
 2. Aktualnie
 3. Romowie
  1. Historia
  2. Tradycja i Kultura
  3. Współczesność
   1. "Cygan ze strachu, Rom z dumy" - Katarzyna Marwicz w rozmowie z Marcinem Kołodziejczykiem, dziennikarzem tygodnika "Polityka", nagrodzonym za tekst o Romach w Rumunii.
   2. Delegacja Centralnej Rady Niemieckich Sinti i Romów oraz Niemieckiego Związku Piłki Nożnej na Węgrzech 26-28.10.2009 - sprawozdanie z pobytu.
   3. Romowie w Polsce
   4. Szczyt Unii Europejskiej w sprawie Romów
   5. Postawy wobec Romów w Polsce, Czechach, na Węgrzech i Słowacji
  4. Artykuły i Raporty
   1. Raporty
   2. Raport "Romowie na rynku pracy" [PDF]
   3. Raport pt. Funkcjonowanie poznawcze dzieci romskich uczęszczających do szkół podstawowych specjalnych i masowych - konteksty społeczne [PDF]
   4. Raport Romowie - Bezrobocie [PDF]
   5. Rzucając wyzwanie przymusowej sterylizacji kobiet romskich w Czechach- źródło ERRC http://www.errc.org/cikk.php?cikk=2228, tłumaczenie Małgorzata Kołaczek
   6. Romowie. Rozprawa o poczuciu wykluczenia- Marian Grzegorz Gerlich, Roman Kwiatkowski
   7. Wykuwanie pamięci. Kilka uwag na temat wystawy ”Zagłada Romów Europejskich oraz Rasizm we Współczesnej Europie” - Joanna Talewicz-Kwiatkowska, Marek Isztok
   8. Mass media jako czynnik wpływający na integrację społeczną Romów – przypadek Polski, Węgier, Słowacji- Joanna Talewicz-Kwiatkowska, Małgorzata Kołaczek
   9. Pomoc dla Romów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Szanse i zagrożenia
   10. Romowie na rynku pracy – badania i raport
 4. Romski Holokaust
  1. Informacje historyczne
   1. Początek represji antyromskich po dojściu nazistów do władzy w Niemczech
   2. Początek "ostatecznego rozwiązania" kwestii romskiej
   3. Eksterminacja Romów w okresie II wojny światowej w okupowanych krajach Europy
   4. Syndrom Holokaustu
  2. Świadkowie Holokaustu
  3. Relacje świadków
   1. Franz Wirbel
   2. Szmyt Władysław
   3. Edward Paczkowski
   4. Edward Kwiatkowski
   5. Anna Kwiatkowska
   6. Aleksy Kozłowski
   7. Władysława Jaglenicz
   8. Leokadia Jaworska
   9. Elizabeth Guttenberger
   10. Ryszard Głowacki
   11. Helmut Clemens
   12. RELACJE VIDEO
  4. Skany dokumentów
   1. Świadectwa
  5. Dzień pamięci o zagładzie Romów
   1. Kalendarium upamiętniania holokaustu Romów i Sinti przez Stowarzyszenie Romów w Polsce - lata 1993-2012
   2. Międzynarodowy Dzień Pamięci o Zagładzie Romów- PROKLAMACJA
   3. 65 rocznica likwidacji tzw. Zigeunerlager – obrona pamięci dla lepszej przyszłości
   4. Relacja z 65. rocznicy likwidacji tzw. Zigeunerlager [VIDEO]
  6. Spotkania ze świadkiem
   1. Spotkania ze świadkiem
   2. Spotkanie z Edwardem Paczkowskim - relacja [VIDEO] cz.1
   3. Spotkanie z Edwardem Paczkowskim - relacja [VIDEO] cz.2
 5. Edukacja i Kultura
  1. Działalność edukacyjna SRwP
   1. Edukacja
   2. Oferta spotkań edukacyjnych Stowarzyszenia Romów w Polsce
  2. Dialog-Pheniben
  3. Spotkania edukacyjne
  4. Wystawy
   1. Wystawa stała
  5. Publikacje
 6. Video
 7. Galeria
 8. Polecamy
 9. Dialog- Pheniben
 10. Akcja Reinhardt
  1. Romowie stawali się elementem europejskiej układanki etnicznej od X w.
  2. Ustawy Norymberskie składały się z dwóch aktów prawnych: „Ustawy o ochronie niemieckiej krwi i honoru” oraz „Ustawy o obywatelstwie Rzeszy”
  3. Zagłada Romów na terenach okupowanych przez Niemcy.
  4. Zakończenie
  5. Główne cele projektu: Romowie jako ofiary Akcji Reinhardt.
  6. Rezultaty kwerendy archiwalnej
  7. Rezultaty kwerend archiwalnych
  8. Polskie publikacje i działania upamiętniające dotyczące zagłady Romów – w kontekście międzynarodowym.
  9. Auschwitz-Birkenau: działalność Muzeum i Stowarzyszenia Romów w Polsce.
  10. Obozy związane z Akcją Reinhardt
  11. Działalność na rzecz pamięci
  12. Miejsca masowych egzekucji Romów w Polsce południowej. Analiza wybranych lokalizacji.
  13. Dwa pomniki. Estetyka i polityka romskiej pamięci.
  14. Kwerenda z zasobie archiwalnym Geheime Staatspolizei – Staatspolizeistelle Trier
  15. Kwerenda w zasobie archiwalnym ITS – Bad Arolsen
  16. Przypadki indywidualne.
  17. Przebieg zagłady: analiza wybranych przypadków
  18. Poszukiwania miejsc pamięci i ich upamiętnień.
 11. E-Lekcje
 

AKTUALNOŚCI

My, polscy Romowie, członkowie społeczności, której domem od setek lat jest Europa, jesteśmy wstrząśnięci ostatnim wystąpieniem premiera Węgier, Viktora Orbána.

  Oświęcim 28.07.2022

 Oświadczenie 

  Stowarzyszenia Romów w Polsce  

W sprawie wystąpienia premiera Węgier  Viktora Orbána

My, polscy Romowie, członkowie społeczności, której domem od setek lat jest Europa, jesteśmy wstrząśnięci ostatnim wystąpieniem premiera Węgier, Viktora Orbána. Haniebne słowa o rasowej czystości narodu w ustach przywódcy jednego z europejskich krajów nie mogą pozostać bez reakcji.

Węgry to kraj, którego setki tysięcy obywateli – w większości Żydów i Romów – zostało zesłanych przez nazistów i ich węgierskich współpracowników do Auschwitz, gdzie czekała na nich zagłada. W naszej części Europy wciąż żyją ludzie, którzy pamiętają czasy pogardy. Ich świadectwo miało być gwarancją, że Holocaust się nigdy nie powtórzy. Dziś jednak staje się ostrzeżeniem przed powtórzeniem strasznej lekcji historii.
Holocaust nie zaczyna się wtedy, gdy zaczynają dymić kominy pieców krematoryjnych. Holocaust zaczyna się od słów nienawiści odwołujących się wprost do nazistowskiej koncepcji rasy.
Takie słowa padły z ust premiera Orbána.
Unia Europejska powstała między innymi po to, by nigdy więcej nie zwyciężała ideologia, w imię której postuluje się zagładę całych narodów.
Milczenie Komisji Europejskiej i Parlamentu Europejskiego w tej sprawie uważamy za niepokojące. Władza w rękach takich ludzi to kpina z wartości podstawowych, które legły u fundamentów Zjednoczonej Europy.
Apelujemy o stanowczą reakcję naszych przedstawicieli w organach Unii.
Historia udzieliła nam już tragicznej lekcji o skutkach zaniechań w walce z rodzącym się faszyzmem. Potwierdza to także tocząca się na Ukrainie wojna.
Przeciwdziałanie odradzającemu się nazizmowi jest moralnym obowiązkiem całego cywilizowanego świata. Za dzisiejszą naszą postawę wobec rasizmu i politykę nienawiści rozliczą nas przyszłe pokolenia. Musimy zrobić wszystko, by były z nas dumne, tak jak my jesteśmy dumni z tych, którzy mieli odwagę przeciwstawić się faszyzmowi w poprzednim stuleciu.
EN
We, the Polish Roma, members of a community whose home Europe has been home for hundreds of years, are shocked by the recent speech by the Hungarian Prime Minister, Viktor Orbán. The shameful words about the nation's racial purity in the mouth of the leader of one of the European countries cannot go unanswered.
Hungary is a country whose hundreds of thousands of citizens – most Jews and Roma – were exiled by the Nazis and their Hungarian collaborators to Auschwitz, where extermination awaited them. In our part of Europe, there are still people who remember the times of contempt. Their testimony was supposed to guarantee that the Holocaust would never happen again. Today, however, it becomes a warning against repeating the terrible lesson of history.
The Holocaust does not begin when the chimneys of crematorium furnaces start to smoke. The Holocaust begins with hate speech referring to the Nazi concept of race.
These were the words spoken by Prime Minister Orbán.
The European Union was created, among other things, so that the ideology in the name of which the destruction of entire nations is postulated will never again prevail.
We find the silence of the Commission and the European Parliament on this matter worrying. Power in the hands of people like Viktor Orbán is a mockery of the fundamental values that lay at the foundations of a United Europe.
We demand a firm response from our representatives in the Union's institutions. If there is a threat to fundamental values, the time has come to apply Article 7 of the Treaty on European Union to Hungary.
History has already given us a tragic lesson about the consequences of omissions in the fight against nascent fascism. The ongoing war in Ukraine also confirms this.
Counteracting the resurgence of Nazism is the moral duty of the entire civilised world. Future generations will hold us accountable for our attitude towards racism and our politics of hatred today. We must do everything to make them proud of us, just as we are proud of those who dared to oppose fascism in the previous century.

Najnowsze w galerii

Napisz do redakcji

Stowarzyszenie Romów w Polsce
ul. Berka Joselewicza 5
32-600 Oświęcim
tel. 0 33 8426989
e-mail: 17421453@pro.onet.pl; stowarzyszenie@romowie.net
Licznik odwiedzin: 512 418 osób
Realizacja: HEXADE.COM (Grafik, projektant, webdesigner)