1. Stowarzyszenie Romów w Polsce
  1. Historia i misja
  2. Władze
  3. Romski Instytut Historyczny
  4. The Fight Against Antisemitism in Poland: Monitoring, Intervention, Education
  5. Projekty
  6. Mobilne Centrum Przeciwdziałania Dyskryminacji Romów
  7. Centrum Porad - FIO
  8. Dzielmy się doświadczeniami
  9. Podnoszenie kwalifikacji i zatrudnienie drogą do integracji
  10. Po obu stronach Karpat
  11. Polsko - Słowackie warsztaty
  12. Media o nas
 2. Aktualnie
 3. Romowie
  1. Historia
  2. Tradycja i Kultura
  3. Współczesność
   1. "Cygan ze strachu, Rom z dumy" - Katarzyna Marwicz w rozmowie z Marcinem Kołodziejczykiem, dziennikarzem tygodnika "Polityka", nagrodzonym za tekst o Romach w Rumunii.
   2. Delegacja Centralnej Rady Niemieckich Sinti i Romów oraz Niemieckiego Związku Piłki Nożnej na Węgrzech 26-28.10.2009 - sprawozdanie z pobytu.
   3. Romowie w Polsce
   4. Szczyt Unii Europejskiej w sprawie Romów
   5. Postawy wobec Romów w Polsce, Czechach, na Węgrzech i Słowacji
  4. Artykuły i Raporty
   1. Raporty
   2. Raport "Romowie na rynku pracy" [PDF]
   3. Raport pt. Funkcjonowanie poznawcze dzieci romskich uczęszczających do szkół podstawowych specjalnych i masowych - konteksty społeczne [PDF]
   4. Raport Romowie - Bezrobocie [PDF]
   5. Rzucając wyzwanie przymusowej sterylizacji kobiet romskich w Czechach- źródło ERRC http://www.errc.org/cikk.php?cikk=2228, tłumaczenie Małgorzata Kołaczek
   6. Romowie. Rozprawa o poczuciu wykluczenia- Marian Grzegorz Gerlich, Roman Kwiatkowski
   7. Wykuwanie pamięci. Kilka uwag na temat wystawy ”Zagłada Romów Europejskich oraz Rasizm we Współczesnej Europie” - Joanna Talewicz-Kwiatkowska, Marek Isztok
   8. Mass media jako czynnik wpływający na integrację społeczną Romów – przypadek Polski, Węgier, Słowacji- Joanna Talewicz-Kwiatkowska, Małgorzata Kołaczek
   9. Pomoc dla Romów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Szanse i zagrożenia
   10. Romowie na rynku pracy – badania i raport
 4. Romski Holokaust
  1. Informacje historyczne
   1. Początek represji antyromskich po dojściu nazistów do władzy w Niemczech
   2. Początek "ostatecznego rozwiązania" kwestii romskiej
   3. Eksterminacja Romów w okresie II wojny światowej w okupowanych krajach Europy
   4. Syndrom Holokaustu
  2. Świadkowie Holokaustu
  3. Relacje świadków
   1. Franz Wirbel
   2. Szmyt Władysław
   3. Edward Paczkowski
   4. Edward Kwiatkowski
   5. Anna Kwiatkowska
   6. Aleksy Kozłowski
   7. Władysława Jaglenicz
   8. Leokadia Jaworska
   9. Elizabeth Guttenberger
   10. Ryszard Głowacki
   11. Helmut Clemens
   12. RELACJE VIDEO
  4. Skany dokumentów
   1. Świadectwa
  5. Dzień pamięci o zagładzie Romów
   1. Kalendarium upamiętniania holokaustu Romów i Sinti przez Stowarzyszenie Romów w Polsce - lata 1993-2012
   2. Międzynarodowy Dzień Pamięci o Zagładzie Romów- PROKLAMACJA
   3. 65 rocznica likwidacji tzw. Zigeunerlager – obrona pamięci dla lepszej przyszłości
   4. Relacja z 65. rocznicy likwidacji tzw. Zigeunerlager [VIDEO]
  6. Spotkania ze świadkiem
   1. Spotkania ze świadkiem
   2. Spotkanie z Edwardem Paczkowskim - relacja [VIDEO] cz.1
   3. Spotkanie z Edwardem Paczkowskim - relacja [VIDEO] cz.2
 5. Edukacja i Kultura
  1. Działalność edukacyjna SRwP
   1. Edukacja
   2. Oferta spotkań edukacyjnych Stowarzyszenia Romów w Polsce
  2. Dialog-Pheniben
  3. Spotkania edukacyjne
  4. Wystawy
   1. Wystawa stała
  5. Publikacje
 6. Video
 7. Galeria
 8. Polecamy
 9. Dialog- Pheniben
 10. Akcja Reinhardt
  1. Romowie stawali się elementem europejskiej układanki etnicznej od X w.
  2. Ustawy Norymberskie składały się z dwóch aktów prawnych: „Ustawy o ochronie niemieckiej krwi i honoru” oraz „Ustawy o obywatelstwie Rzeszy”
  3. Zagłada Romów na terenach okupowanych przez Niemcy.
  4. Zakończenie
  5. Główne cele projektu: Romowie jako ofiary Akcji Reinhardt.
  6. Rezultaty kwerendy archiwalnej
  7. Rezultaty kwerend archiwalnych
  8. Polskie publikacje i działania upamiętniające dotyczące zagłady Romów – w kontekście międzynarodowym.
  9. Auschwitz-Birkenau: działalność Muzeum i Stowarzyszenia Romów w Polsce.
  10. Obozy związane z Akcją Reinhardt
  11. Działalność na rzecz pamięci
  12. Miejsca masowych egzekucji Romów w Polsce południowej. Analiza wybranych lokalizacji.
  13. Dwa pomniki. Estetyka i polityka romskiej pamięci.
  14. Kwerenda z zasobie archiwalnym Geheime Staatspolizei – Staatspolizeistelle Trier
  15. Kwerenda w zasobie archiwalnym ITS – Bad Arolsen
  16. Przypadki indywidualne.
  17. Przebieg zagłady: analiza wybranych przypadków
  18. Poszukiwania miejsc pamięci i ich upamiętnień.
 11. E-Lekcje
 

AKTUALNOŚCI

Oświadczenie w sprawie raportu Najwyższej Izby Kontroli
Oświadczenie z dnia 5 czerwca 2017 r.

Stowarzyszenia Romów w Polsce

w sprawie raportu Najwyższej Izby Kontroli o działaniach władz rządowych na rzecz społeczności romskiej w Małopolsce w ramach Programu integracji społeczności romskiej w Polsce na lata 2014-2020

W dniu 31 maja 2017 r. na stronie: https://www.nik.gov.pl/aktualnosci/nik, ukazał się raport Najwyższej Izby Kontroli zatytułowany „NIK o działaniach na rzecz społeczności romskiej w Małopolsce”.

Z raportu wynika, że samorządy wprawdzie wykorzystują środki publiczne w ramach Programu rządowego, lecz ich działania nie zawsze okazują się w pełni skuteczne. W ocenie NIK Program
w swojej obecnej formie „stanowi raczej element pomocy socjalnej i materialnej dla społeczności romskiej” i „może nie gwarantować osiągnięcia jego podstawowych założeń”, czyli integracji społecznej. W dalszej części Izba stwierdza, że w dziedzinie edukacji nie osiągnięto widocznej poprawy wyników w nauce dzieci romskich, w dziedzinie zdrowie oraz praca sporadyczne działania samorządów nie przyniosły istotnych efektów. Dużo uwagi Izba poświęciła poczynaniom samorządów w dziedzinie mieszkalnictwo stwierdzając, iż działalność gmin ograniczała się praktycznie do zakupu nieruchomości dla rodzin romskich głównie poza swoim terytorium, co należy uznać za niewłaściwą praktykę. Wreszcie w końcowej części raportu Izba zauważa, iż żadna z kontrolowanych gmin nie stworzyła lokalnego programu integracji Romów. Reasumując NIK we wnioskach o podjęcie działań skierowanych do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji stwierdza, że dotychczasowe działania samorządów i efekty tych działań nie sprzyjają realizacji zadań postawionych w rządowym Programie.

W związku z przedstawionymi wynikami kontroli zauważamy, że nie jesteśmy nimi zaskoczeni, gdyż od lat postulujemy likwidację Programu rządowego na rzecz społeczności romskiej. W tej sprawie wystąpiliśmy w dniu 12 sierpnia 2015 r. w wnioskiem do prezesa Najwyższej Izby Kontroli
o przeprowadzenie celowości i legalności wdrażania Programu. Nadto w wymienionym roku Prezes Stowarzyszenia Romów w Polsce przeprowadził rozmowę z Prezesem NIK w trakcie której zwrócił uwagę na szkodliwość wdrażania Programu rządowego, szczególnie jego stygmatyzujący dla Romów charakter. Należy dodać, że krytyczne uwagi o Programie zgłaszano m.in. także prezydenckiemu oraz rządowemu ministrom ds. mniejszości i równości, czy szefowej Kancelarii Premiera.

Analiza raportu NIK-u wskazuje na słuszność naszych uwag i zastrzeżeń z 2015 r.

Jakie wnioski można wyciągnąć po lekturze raportu Najwyższej Izby Kontroli?

Po pierwsze: mniejszość romska zamieszkuje ziemie polskie od 1401 r. , czyli ponad sześćset lat,
i czuje się obywatelami polskimi;

Po drugie: mniejszość romska w Polsce nie oczekuje od władz publicznych jakichkolwiek Programów integracyjnych, przywilejów, czy szczególnych działań. Mniejszość romska oczekuje tylko by władze publiczne, w tym szczególnie gminy respektowały Konstytucje i ustawy, w których zapisano równość obywateli w zakresie praw i obowiązków. Romowie nie są aborygenami, których należy uczyć życia
w społeczeństwie obywatelskim;

Po trzecie: gminy nie chcą realizować i nie zauważają potrzeby realizowania Programu rządowego na rzecz społeczności romskiej, stąd większość pieniędzy rządowych przeznaczają na zakup domów (mieszkań) w innych gminach, by pozbyć się własnych obywateli i podrzucić ich sąsiadom. Praktyka taka w Małopolsce Wschodniej wywołuje od kilku lat wojny między gminami oraz między lokalnymi społecznościami. Należy dodać, że w 2015 r. Stowarzyszenie wysłało do kilkunastu kuratorów oświaty i wychowania oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów pismo z prośba o informacje, co stałoby się
z funkcjonowaniem lokalnych społeczności romskich, gdyby Program rządowy został zlikwidowany. Otrzymano prawie jednakowe odpowiedzi, że Program nie ma żadnego znaczenia dla funkcjonowania Romów, gdyż wszystkie aspekty funkcjonowania Romów jako mieszkańców danej jednostki są uregulowane w ustawach, jak dla wszystkich obywateli;

Po czwarte: skoro Program rządowy – ma charakter pomocy socjalnej i społecznej – to oznacza, że powiela on działania ośrodków pomocy społecznej oraz innych państwowych czy samorządowych instytucji ustawowo zobowiązanych do pomocy potrzebującym (pomoc socjalna, zakup wyprawek szkolnych, organizacja wycieczek, czy zajęć dodatkowych). Co sądzą o takiej „pomocy” biedni, czy mniej zaradni obywatele polskiego pochodzenia? Strach przytaczać internetowe wpisy. Trzeba jednakże zaznaczyć, że mają oni rację, że wszyscy niezależnie od pochodzenia winni otrzymywać pomoc. Pomoc udzielana obywatelom romskiego pochodzenia ma więc charakter dyskryminacji pozytywnej, która jak sama nazwa wskazuje bardziej szkodzi niż pomaga., gdyż o udzieleniu pomocy winien decydować nie status pochodzenia a status faktyczny;

Po piąte: po raz kolejny zadajemy pytanie dlaczego tylko w stosunku do romskich obywateli Rząd przyjął specjalny Program integracyjny, a co z innymi mniejszościami mieszkającymi w Polsce, też od setek lat. Jak to się stało, że przez ten czas nie stali się oni prawdziwymi Polakami, tylko ciągle są Niemcami, Tatarami, Żydami, czy Słowakami? Bo można być dobrym obywatelem Polski będąc innej niż polska narodowości! I wcale nie trzeba Programu rządowego! Dlaczego władze na siłę chcą urządzać jedną z mniejszości wg własnego pomysłu.

Mamy nadzieję, że rządzący zauważają, iż można środki Programu w kwocie 74 mln zł przeznaczyć na inne ważniejsze ludzkie potrzeby , niż na przymusową integrację społeczności romskiej.


Roman Kwiatkowski

Prezes Zarządu

Najnowsze w galerii

Napisz do redakcji

Stowarzyszenie Romów w Polsce
ul. Berka Joselewicza 5
32-600 Oświęcim
tel. 0 33 8426989
e-mail: 17421453@pro.onet.pl; stowarzyszenie@romowie.net
Licznik odwiedzin: 512 418 osób
Realizacja: HEXADE.COM (Grafik, projektant, webdesigner)