1. Stowarzyszenie Romów w Polsce
  1. Historia i misja
  2. Władze
  3. Romski Instytut Historyczny
  4. The Fight Against Antisemitism in Poland: Monitoring, Intervention, Education
  5. Projekty
  6. Mobilne Centrum Przeciwdziałania Dyskryminacji Romów
  7. Centrum Porad - FIO
  8. Dzielmy się doświadczeniami
  9. Podnoszenie kwalifikacji i zatrudnienie drogą do integracji
  10. Po obu stronach Karpat
  11. Polsko - Słowackie warsztaty
  12. Media o nas
 2. Aktualnie
 3. Romowie
  1. Historia
  2. Tradycja i Kultura
  3. Współczesność
   1. "Cygan ze strachu, Rom z dumy" - Katarzyna Marwicz w rozmowie z Marcinem Kołodziejczykiem, dziennikarzem tygodnika "Polityka", nagrodzonym za tekst o Romach w Rumunii.
   2. Delegacja Centralnej Rady Niemieckich Sinti i Romów oraz Niemieckiego Związku Piłki Nożnej na Węgrzech 26-28.10.2009 - sprawozdanie z pobytu.
   3. Romowie w Polsce
   4. Szczyt Unii Europejskiej w sprawie Romów
   5. Postawy wobec Romów w Polsce, Czechach, na Węgrzech i Słowacji
  4. Artykuły i Raporty
   1. Raporty
   2. Raport "Romowie na rynku pracy" [PDF]
   3. Raport pt. Funkcjonowanie poznawcze dzieci romskich uczęszczających do szkół podstawowych specjalnych i masowych - konteksty społeczne [PDF]
   4. Raport Romowie - Bezrobocie [PDF]
   5. Rzucając wyzwanie przymusowej sterylizacji kobiet romskich w Czechach- źródło ERRC http://www.errc.org/cikk.php?cikk=2228, tłumaczenie Małgorzata Kołaczek
   6. Romowie. Rozprawa o poczuciu wykluczenia- Marian Grzegorz Gerlich, Roman Kwiatkowski
   7. Wykuwanie pamięci. Kilka uwag na temat wystawy ”Zagłada Romów Europejskich oraz Rasizm we Współczesnej Europie” - Joanna Talewicz-Kwiatkowska, Marek Isztok
   8. Mass media jako czynnik wpływający na integrację społeczną Romów – przypadek Polski, Węgier, Słowacji- Joanna Talewicz-Kwiatkowska, Małgorzata Kołaczek
   9. Pomoc dla Romów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Szanse i zagrożenia
   10. Romowie na rynku pracy – badania i raport
 4. Romski Holokaust
  1. Informacje historyczne
   1. Początek represji antyromskich po dojściu nazistów do władzy w Niemczech
   2. Początek "ostatecznego rozwiązania" kwestii romskiej
   3. Eksterminacja Romów w okresie II wojny światowej w okupowanych krajach Europy
   4. Syndrom Holokaustu
  2. Świadkowie Holokaustu
  3. Relacje świadków
   1. Franz Wirbel
   2. Szmyt Władysław
   3. Edward Paczkowski
   4. Edward Kwiatkowski
   5. Anna Kwiatkowska
   6. Aleksy Kozłowski
   7. Władysława Jaglenicz
   8. Leokadia Jaworska
   9. Elizabeth Guttenberger
   10. Ryszard Głowacki
   11. Helmut Clemens
   12. RELACJE VIDEO
  4. Skany dokumentów
   1. Świadectwa
  5. Dzień pamięci o zagładzie Romów
   1. Kalendarium upamiętniania holokaustu Romów i Sinti przez Stowarzyszenie Romów w Polsce - lata 1993-2012
   2. Międzynarodowy Dzień Pamięci o Zagładzie Romów- PROKLAMACJA
   3. 65 rocznica likwidacji tzw. Zigeunerlager – obrona pamięci dla lepszej przyszłości
   4. Relacja z 65. rocznicy likwidacji tzw. Zigeunerlager [VIDEO]
  6. Spotkania ze świadkiem
   1. Spotkania ze świadkiem
   2. Spotkanie z Edwardem Paczkowskim - relacja [VIDEO] cz.1
   3. Spotkanie z Edwardem Paczkowskim - relacja [VIDEO] cz.2
 5. Edukacja i Kultura
  1. Działalność edukacyjna SRwP
   1. Edukacja
   2. Oferta spotkań edukacyjnych Stowarzyszenia Romów w Polsce
  2. Dialog-Pheniben
  3. Spotkania edukacyjne
  4. Wystawy
   1. Wystawa stała
  5. Publikacje
 6. Video
 7. Galeria
 8. Polecamy
 9. Dialog- Pheniben
 10. Akcja Reinhardt
  1. Romowie stawali się elementem europejskiej układanki etnicznej od X w.
  2. Ustawy Norymberskie składały się z dwóch aktów prawnych: „Ustawy o ochronie niemieckiej krwi i honoru” oraz „Ustawy o obywatelstwie Rzeszy”
  3. Zagłada Romów na terenach okupowanych przez Niemcy.
  4. Zakończenie
  5. Główne cele projektu: Romowie jako ofiary Akcji Reinhardt.
  6. Rezultaty kwerendy archiwalnej
  7. Rezultaty kwerend archiwalnych
  8. Polskie publikacje i działania upamiętniające dotyczące zagłady Romów – w kontekście międzynarodowym.
  9. Auschwitz-Birkenau: działalność Muzeum i Stowarzyszenia Romów w Polsce.
  10. Obozy związane z Akcją Reinhardt
  11. Działalność na rzecz pamięci
  12. Miejsca masowych egzekucji Romów w Polsce południowej. Analiza wybranych lokalizacji.
  13. Dwa pomniki. Estetyka i polityka romskiej pamięci.
  14. Kwerenda z zasobie archiwalnym Geheime Staatspolizei – Staatspolizeistelle Trier
  15. Kwerenda w zasobie archiwalnym ITS – Bad Arolsen
  16. Przypadki indywidualne.
  17. Przebieg zagłady: analiza wybranych przypadków
  18. Poszukiwania miejsc pamięci i ich upamiętnień.
 11. E-Lekcje
 

AKTUALNOŚCI

Oświadczenie SRwP z dnia 23 lutego 2016r.

Oświadczenie z dnia 23 lutego 2016 r.

Stowarzyszenia Romów w Polsce 

 w związku z wydaniem  przez Burmistrza Czchowa zarządzenia w sprawie zapewnienia porządku, spokoju i bezpieczeństwa publicznego na terenie gminy Czchów 


W dniu 17 lutego 2016 r.  Burmistrz Czchowa wydał zarządzenie nr 12/2016 w sprawie zapewniania porządku, spokoju i bezpieczeństwa publicznego na terenie gminy Czchów.
Z treści zarządzenia Burmistrza wynika, że:  „W celu zapewnienia porządku, spokoju i bezpieczeństwa publicznego na terenie gminy Czchów, jednocześnie stwierdzając, iż jest to niezbędne dla ochrony życia i zdrowia obywateli, wprowadzam bezwzględny zakaz zasiedlenia nieruchomości położonej w miejscowości Czchów  (32-860 Czchów) ul. Sądecka 79, nr działki 1274, gmina Czchów, powiat Brzeski – do odwołania.”. 
Każdy normalny czytelnik takiego zarządzenia może być przekonany, że na terenie jednej z działek w Czchowie nastąpiła jakaś katastrofa typu potop, trzęsienie ziemi, osuwisko, czy  też stwierdzono  epidemię cholery, czy innej śmiertelnej choroby lub zlokalizowanie na działce groźnych terrorystów. 
Zauważamy, że akt ten przypomina „Zarządzenie dotyczące ograniczenia pobytu dla cyganów w powiecie warszawskim” wydane w dniu 28 maja 1942 r. przez Kreishauptmanna des Kreises  Warschau” dr Rupprechta, w którym polecił umieścić Cyganów w dzielnicy żydowskiej. Jednocześnie zarządził, że Cyganie, którzy opuszczą tę dzielnicę zostaną ukarani ciężkim więzieniem.                           Forma zarządzenia kojarzy się też z dekretami  władz  w okresie  stanu wojennego w  grudniu 1981 r.  oraz wywołuje u czytającego zarządzenie obawy co do strasznych i niepewnych losów mieszkańców tej gminy, szczególnie mieszkańców  sąsiadujących z tą nieruchomością.
A przecież Konstytucja RP  w art. 52  ust. 1 mówi, że :  „Każdemu zapewnia się wolność poruszania się po terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz wyboru miejsca zamieszkania i pobytu” .
O co chodzi Burmistrzowi Czchowa i dlaczego sięgnął do tak drastycznej formy realizacji swojej władzy?
Prawdziwe intencje wydania zarządzenia Burmistrz zawarł na jego drugiej stronie zawierającej uzasadnienie. Okazuje się, że to nie „plagi egipskie” były przyczyną wydania tego aktu prawa miejscowego, lecz możliwość zamieszkania na przedmiotowej nieruchomości  trzech rodzin romskich, którym Burmistrz Limanowej polecił  (pod rygorem egzekucji komorniczej) zasiedlić budynek położony na tej działce. Należy przypomnieć, że budynek ten Burmistrz Limanowej zakupił ze środków specjalnego rządowego Programu romskiego przeznaczonego na „integrację społeczną”  (sic!) Romów.
W taki oto sposób środki wydane przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji zamiast na integrację społeczności romskiej ze społeczeństwem większościowym stały się przyczyną wydania przez  Burmistrza Czchowa dramatycznego w treści zarządzenia oraz zniweczenia celów Programu.
Nie potrafimy zrozumieć dlaczego zasiedlenie jednego budynku na wymienionej nieruchomości przez obywateli polskich narodowości romskiej (mieszkających w Polsce od ponad sześciu wieków) ma wywołać  zagrożenie dla porządku, spokoju i bezpieczeństwa publicznego oraz życia i zdrowia obywateli.                                                                                                                                                                                Zadajemy publicznie pytanie Panu Burmistrzowi Czchowa, czy wydaje podobne rasistowskie  zarządzenia w przypadku osiedlania się w jego Gminie Polaków, ale także osób narodowości żydowskiej, ukraińskiej, białoruskiej, czeskiej, czy słowackiej z uzasadnieniem o zagrożeniu życia, zdrowia, porządku, czy bezpieczeństwa publicznego?
Ponieważ - zdaniem naszego Stowarzyszenia - Burmistrz Czchowa wydając wymienione zarządzenie naruszył nie tylko przepisy ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, ale przede wszystkim art. 231 par. 1 Kodeksu karnego (Przekroczenie uprawnień przez funkcjonariusza publicznego oraz działanie na szkodę interesu publicznego lub prywatnego) w związku z art. 119 par. 1 tego Kodeksu  (Groźba bezprawna wobec grupy ludzi z powodu jej przynależności narodowej. Publiczne nawoływanie)  postanowiliśmy zawiadomić Prokuraturę o możliwości popełnienia przez Burmistrza Czchowa przestępstwa karnego.

Niezależnie od powyższego w zawiadomieniu poprosiliśmy Prokuraturę o zbadanie legalności działań Burmistrza Limanowej odnośnie do zgodności z prawem komorniczego  wysiedlenia  mieszkańców swojego miasta do innej gminy. 

Roman Kwiatkowski

Prezes Zarządu Głównego 

                                                                                           Najnowsze w galerii

Napisz do redakcji

Stowarzyszenie Romów w Polsce
ul. Berka Joselewicza 5
32-600 Oświęcim
tel. 0 33 8426989
e-mail: 17421453@pro.onet.pl; stowarzyszenie@romowie.net
Licznik odwiedzin: 512 418 osób
Realizacja: HEXADE.COM (Grafik, projektant, webdesigner)