1. Stowarzyszenie Romów w Polsce
  1. Historia i misja
  2. Władze
  3. Romski Instytut Historyczny
  4. The Fight Against Antisemitism in Poland: Monitoring, Intervention, Education
  5. Projekty
  6. Mobilne Centrum Przeciwdziałania Dyskryminacji Romów
  7. Centrum Porad - FIO
  8. Dzielmy się doświadczeniami
  9. Podnoszenie kwalifikacji i zatrudnienie drogą do integracji
  10. Po obu stronach Karpat
  11. Polsko - Słowackie warsztaty
  12. Media o nas
 2. Aktualnie
 3. Romowie
  1. Historia
  2. Tradycja i Kultura
  3. Współczesność
   1. "Cygan ze strachu, Rom z dumy" - Katarzyna Marwicz w rozmowie z Marcinem Kołodziejczykiem, dziennikarzem tygodnika "Polityka", nagrodzonym za tekst o Romach w Rumunii.
   2. Delegacja Centralnej Rady Niemieckich Sinti i Romów oraz Niemieckiego Związku Piłki Nożnej na Węgrzech 26-28.10.2009 - sprawozdanie z pobytu.
   3. Romowie w Polsce
   4. Szczyt Unii Europejskiej w sprawie Romów
   5. Postawy wobec Romów w Polsce, Czechach, na Węgrzech i Słowacji
  4. Artykuły i Raporty
   1. Raporty
   2. Raport "Romowie na rynku pracy" [PDF]
   3. Raport pt. Funkcjonowanie poznawcze dzieci romskich uczęszczających do szkół podstawowych specjalnych i masowych - konteksty społeczne [PDF]
   4. Raport Romowie - Bezrobocie [PDF]
   5. Rzucając wyzwanie przymusowej sterylizacji kobiet romskich w Czechach- źródło ERRC http://www.errc.org/cikk.php?cikk=2228, tłumaczenie Małgorzata Kołaczek
   6. Romowie. Rozprawa o poczuciu wykluczenia- Marian Grzegorz Gerlich, Roman Kwiatkowski
   7. Wykuwanie pamięci. Kilka uwag na temat wystawy ”Zagłada Romów Europejskich oraz Rasizm we Współczesnej Europie” - Joanna Talewicz-Kwiatkowska, Marek Isztok
   8. Mass media jako czynnik wpływający na integrację społeczną Romów – przypadek Polski, Węgier, Słowacji- Joanna Talewicz-Kwiatkowska, Małgorzata Kołaczek
   9. Pomoc dla Romów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Szanse i zagrożenia
   10. Romowie na rynku pracy – badania i raport
 4. Romski Holokaust
  1. Informacje historyczne
   1. Początek represji antyromskich po dojściu nazistów do władzy w Niemczech
   2. Początek "ostatecznego rozwiązania" kwestii romskiej
   3. Eksterminacja Romów w okresie II wojny światowej w okupowanych krajach Europy
   4. Syndrom Holokaustu
  2. Świadkowie Holokaustu
  3. Relacje świadków
   1. Franz Wirbel
   2. Szmyt Władysław
   3. Edward Paczkowski
   4. Edward Kwiatkowski
   5. Anna Kwiatkowska
   6. Aleksy Kozłowski
   7. Władysława Jaglenicz
   8. Leokadia Jaworska
   9. Elizabeth Guttenberger
   10. Ryszard Głowacki
   11. Helmut Clemens
   12. RELACJE VIDEO
  4. Skany dokumentów
   1. Świadectwa
  5. Dzień pamięci o zagładzie Romów
   1. Kalendarium upamiętniania holokaustu Romów i Sinti przez Stowarzyszenie Romów w Polsce - lata 1993-2012
   2. Międzynarodowy Dzień Pamięci o Zagładzie Romów- PROKLAMACJA
   3. 65 rocznica likwidacji tzw. Zigeunerlager – obrona pamięci dla lepszej przyszłości
   4. Relacja z 65. rocznicy likwidacji tzw. Zigeunerlager [VIDEO]
  6. Spotkania ze świadkiem
   1. Spotkania ze świadkiem
   2. Spotkanie z Edwardem Paczkowskim - relacja [VIDEO] cz.1
   3. Spotkanie z Edwardem Paczkowskim - relacja [VIDEO] cz.2
 5. Edukacja i Kultura
  1. Działalność edukacyjna SRwP
   1. Edukacja
   2. Oferta spotkań edukacyjnych Stowarzyszenia Romów w Polsce
  2. Dialog-Pheniben
  3. Spotkania edukacyjne
  4. Wystawy
   1. Wystawa stała
  5. Publikacje
 6. Video
 7. Galeria
 8. Polecamy
 9. Dialog- Pheniben
 10. Akcja Reinhardt
  1. Romowie stawali się elementem europejskiej układanki etnicznej od X w.
  2. Ustawy Norymberskie składały się z dwóch aktów prawnych: „Ustawy o ochronie niemieckiej krwi i honoru” oraz „Ustawy o obywatelstwie Rzeszy”
  3. Zagłada Romów na terenach okupowanych przez Niemcy.
  4. Zakończenie
  5. Główne cele projektu: Romowie jako ofiary Akcji Reinhardt.
  6. Rezultaty kwerendy archiwalnej
  7. Rezultaty kwerend archiwalnych
  8. Polskie publikacje i działania upamiętniające dotyczące zagłady Romów – w kontekście międzynarodowym.
  9. Auschwitz-Birkenau: działalność Muzeum i Stowarzyszenia Romów w Polsce.
  10. Obozy związane z Akcją Reinhardt
  11. Działalność na rzecz pamięci
  12. Miejsca masowych egzekucji Romów w Polsce południowej. Analiza wybranych lokalizacji.
  13. Dwa pomniki. Estetyka i polityka romskiej pamięci.
  14. Kwerenda z zasobie archiwalnym Geheime Staatspolizei – Staatspolizeistelle Trier
  15. Kwerenda w zasobie archiwalnym ITS – Bad Arolsen
  16. Przypadki indywidualne.
  17. Przebieg zagłady: analiza wybranych przypadków
  18. Poszukiwania miejsc pamięci i ich upamiętnień.
 11. E-Lekcje
 

AKTUALNOŚCI

Raport za lipiec 2016 r.


z realizacji zadań Centrum Porad Obywatelskich i Prawnych dla Romów przez Stowarzyszenie Romów w Polsce

1) W dniu 4 lipca 2016 r. Prezes Stowarzyszenia Romów w Polsce Roman Kwiatkowski oraz prawnik Stowarzyszenia spotkali się w Warszawie z Panem Wojciechem Kaczmarczykiem Sekretarzem Stanu Pełnomocnikiem Rządu do Spraw Społeczeństwa Obywatelskiego i Równego Traktowania oraz Panią Anna Marią Anders Sekretarzem Stanu Pełnomocnikiem Rządu do Spraw Dialogu Międzynarodowego. W trakcie obu spotkań Prezes Stowarzyszenia Romów w Polsce przedstawił sytuację mniejszości romskiej w Polsce oraz problemy związane z jej funkcjonowaniem. Nadto zaprosił oboje Ministrów do Oświęcimia na uroczystości upamiętniające 72 rocznicę likwidacji przez Niemców Zigeunerlager w Auschwitz – Birkenau, które odbędą się na terenie b. obozu zagłady w dniu 2 sierpnia 2016 r.

2) W dniu 5 lipca 2016 r. Stowarzyszenie skierowało pismo do Wojciecha Kaczmarka Sekretarza Stanu Pełnomocnika Rządu do Spraw Społeczeństwa Obywatelskiego pismo w przedmiocie funkcjonowania mniejszości romskiej w Polsce. Pismo to nawiązuje do wcześniejszego spotkania Prezesa Stowarzyszenia Romów w Polsce z Ministrem w KPRM. Oto treść wystąpienia:

Oświęcim, dnia 5 lipca 2016 r.


Pan Wojciech Karczmarczyk Sekretarz Stanu Pełnomocnik Rządu do Spraw Społeczeństwa Obywatelskiego i Równego Traktowania


Szanowny Panie Ministrze


Serdecznie dziękuje za możliwość spotkania się z Panem Ministrem oraz przeprowadzenia rozmowy na temat spraw dotyczących romskiej społeczności.

W trakcie rozmowy poruszyłem kilka problemów z którymi borykają się obywatele polscy pochodzenia romskiego, lecz z uwagi na ograniczenia czasowe nie byłem w stanie przedstawić istoty spraw.

Problemy te niewątpliwie związane są z zakresem działania Pana Ministra jako Pełnomocnika Rządu do Spraw Równego Traktowania. Chodzi o następujące sprawy:

1. Funkcjonowanie rządowego „Programu integracji na rzecz społeczności romskiej w Polsce na lata 2014 – 2020”.

Zdaniem naszego Stowarzyszenia wymieniony Program winien być skierowany do społeczności romskiej wyłącznie w zakresie pomocy dotyczącej tożsamości kulturowej (art. 35 Konstytucji). W zakresie innych spraw Romowie polscy winni być traktowani jak inni obywatele, w tym obywatele innych mniejszości. Załączam do niniejszego pisma „Studium dotyczące przestrzegania przez Państwo Polskie przepisów prawa polskiego oraz Unii Europejskiej w zakresie praw obywatelskich mniejszości narodowych, ze szczególnym uwzględnieniem obywateli polskich narodowości romskiej”, w którym expressis verbis przedstawiliśmy m.in. nasz negatywny stosunek do nowelizacji z dnia 30 maja 2014 r. ustawy o mniejszościach narodowych i etnicznych oraz do w/w rządowego Programu (zał. nr 1).

Przykładów na potwierdzenie słuszności naszego stanowiska jest wiele. Załączam kilka pism i oświadczeń dotyczących zakupu budynku przez burmistrza Limanowej za środki z rządowego Programu na terenie gminy Czchów z przeznaczeniem na zasiedlenie przez limanowskich Romów (zał. 2).

2. Zbieranie i upowszechnianie przez niektóre urzędy administracji samorządowej danych na temat przestępczości wśród mniejszości romskiej, czy form pomocy społecznej udzielanej tej mniejszości. Spośród kilku przykładów (np. także Puławy) przesyłamy korespondencję dotyczącą Straży Miejskiej w Żywcu oraz MOPS-u w tym mieście (zał. nr 3). Zauważamy, że nie słyszeliśmy by w stosunku do np. polskich Żydów, czy Niemców zbierano podobne dane i je upubliczniano.

3. Kwestia uzyskiwania uprawnień kombatanckich przez obywateli polskich pochodzenia romskiego w Urzędzie do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych. Zgodnie z ustawą z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego, oraz ukształtowanym orzecznictwem sądowym okolicznością wystarczającą do uzyskania statusu kombatanta jest pobyt chociaż przez jeden dzień w getcie. W ostatnim czasie wielu Romów polskich uzyskało od niemieckiego ZUS-u decyzje o przyznaniu renty lub odszkodowania z tytułu pobytu w czasie II wojny światowej w getcie. W ten sposób następca prawny III Rzeszy – państwo niemieckie uznało się za winnego dramatu wielu Romów, którym udało się przeżyć pobyt w getcie. Dla Urzędu do Spraw Kombatantów decyzja niemiecka nie ma żadnego znaczenia, gdyż jest „tylko jednym z dowodów, które Urząd ocenia” oraz ”taka decyzja nie wiąże Urzędu do rozstrzygnięcia sprawy”. Czyż może być twardszy dowód na pobyt w getcie, niż dowód wydany przez państwo wypłacające renty z tytułu pobytu w getcie? Nadmieniamy, że sprawa ta dotyczy kilkunastu starych i schorowanych osób. Jakoś nie możemy sobie wyobrazić, by osobom z innej ważnej mniejszości w podobnej sytuacji nie uwzględniono niemieckiej decyzji. Załączamy kilka pism w przedmiocie sprawy (zał. nr 4).

Podając powyższe przykłady zauważamy, że potrzebna jest pomoc Państwa Polskiego, w tym Pana Ministra , Rzecznika Praw Obywatelskich oraz kierownictwa Prokuratury, czy Policji, by zapewnić stosowanie prawa i zasad równości względem m.in. mniejszości romskiej.

I o taką pomoc Pana Ministra prosimy.

Załączniki: j.w. Z wyrazami szacunku

Roman Kwiatkowski

Prezes Zarządu Głównego

3) Prawnik Stowarzyszenia dokonał analizy stenogramu posiedzenia sejmowej Komisji Mniejszości Narodowych i Etnicznych z dnia 5 lipca 2016 r. Na posiedzeniu tym jednym z punktów porządku była: „Informacja NIK o wynikach kontroli budżetu państwa w 2015 r. w części 43 – Wyznania religijne oraz mniejszości narodowej etniczne”. Dyskusja na temat sytuacji i problemów mniejszości narodowych i etnicznych na terenie województwa małopolskiego”. Przedstawiciel NIK- u wiele czasu poświęcił kwestii ochrony mniejszości romskiej w Polsce, w tym realizacji przez MSWiA Programu romskiego.

4) Monitoring prasy oraz Internetu w lipcu 2016 r.

- 2-3 lipca 2016 r. – Dziennik Polski – artykuł: Romowie zostają u siebie – sąd wstrzymał eksmisję. Ale to nie koniec sprawy …;

- 2.7.2016 r. – http://krakow.tvp.pl, Eksmisja limanowskich Romów wstrzymana;

- 4.7.2016 r. – Limanowa.in, NIK sprawdza magistrat ws realizacji „programu romskiego”;

- 6.7.2016 r. - http://www.limnowa.in/wwydarzenia, Skarga samorządu Czchowa na uchwałę Rady Miasta Limanowa odrzucona;

- 7.7.2016 r. - wiadomości.wp.pl, Jest decyzja sądu w sprawie Romów w Limanowej;

- 7.7.2016 r. - www.radiokrakow.pl, Limanowa miała prawo kupić dom dla romskiej rodziny;

- 8.7.2016 r. – Gazeta Wyborcza- artykuł: Różne sądy w romskiej sprawie; także: http://krakoww.wyborcza.pl/krakow, Różne sądy …;

-11.7.2016 r. – https://hi-in.facebook.com/kronikakrakow/videos, Romowie w Czchowie; -16.7.2016 r. – http://www.dziennikpolski24.pl, Zablokują pielgrzymów;

-16.7.2016 r. – http://krakow/wyborcza.pl, Nie chcą u siebie romskich rrodzin; -18.7.2016 r. – http://onet.pl/wiadomosci/krakow, Romowie w Czchowie;

-21.7.2016 r. - www.polsatnews.pl, Romowie w Czchowie;

-25.7.2016 r. – http://www.czchow.pl, Oświadczenie Burmistrza Czchowa w sprawie informacji medialnych dotyczących kwestii romskiej;

-31.7.2016 r. – prawnik zbadał także strony: nonsensopedia oraz Łapczywa szmato.

Prawnik Stowarzyszenia nie stwierdził wpisów internautów pod w/w artykułami, które by naruszały przepisy Kodeksu karnego dotyczące karalności dyskryminacji i ksenofobii.

5)

W lipcu 2016 r. pracownicy biura Stowarzyszenia oraz prawnik przyjęli w sprawach prawnych oraz pomocy humanitarnej ….. osób pochodzenia romskiego.Uwaga: prawnik Stowarzyszenia przebywał od 16 do 31 lipca br. na urlopie.

Oświęcim, 9 sierpnia 2016 r.

prawnik S. Rydzoń, r.p.
Najnowsze w galerii

Napisz do redakcji

Stowarzyszenie Romów w Polsce
ul. Berka Joselewicza 5
32-600 Oświęcim
tel. 0 33 8426989
e-mail: 17421453@pro.onet.pl; stowarzyszenie@romowie.net
Licznik odwiedzin: 512 418 osób
Realizacja: HEXADE.COM (Grafik, projektant, webdesigner)